Danh sách cuộc thi

Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Thời gian làm bài: 30 phút
 Điều kiện tham gia: Tất cả thí sinh
Nhóm: Luật hôn nhân
Bắt đầu: 00:00:00 14/08/2023
Kết thúc: 23:59:59 25/08/2023
Thi tối đa: 1 lần